آدرس ها و شماره تماس:

✔شهرک گلستان: درمانگاه ولیعصر

✔چیتگر: کلینیک شهید صنیع خانی

✔ونک: کلینیک افق

تلفن:
موبـایل : 000 98 52 0935

آقای تهرانی(دستیار): 09214234205

ایمیل : info at rajabpur.com